הפסקת הפלרת המים

 

 

נתכבד להביא לידיעת לקוחות חברת הגיחון כי לפי הודעה מאת חברת מקורות, תופסק
הפלרת המים החל מתאריך 26/8/2014, ל' אב התשע"ד.
 
לפי חברת מקורות אין בהפסקת ההפלרה כדי לפגוע באיכות המים.
 
חזרה