איכות סביבה בגיחון

 

מדיניות החברה בניהול סביבה


חברת הגיחון מכירה ב"ניהול סביבה" כנושא בעל חשיבות גבוהה במסגרת הפעילות השוטפת של החברה בתחומי הפיתוח, התחזוקה, והפעילות הפנים ארגונית. 

להשגת יעדי הסביבה, הוקם מערך ארגוני בראשות סמנכ"ל אגף הביוב והניקוז, המכהן כנציג ההנהלה לנושאי הסביבה.

חברת הגיחון מחויבת לצמצום ההשלכות הסביבתיות הנגרמות מפעילויות הפיתוח והתחזוקה של מערכות המים והביוב, תוך שמירה על הסביבה, איכות המים, ערכי טבע ונוף, מניעת זיהום מקורות מים ונחלים ומניעת מפגעים בריאותיים.

ישום מדיניות הסביבה הפנים ארגוני מבוצעת על בסיס תוכנית עבודה שנתית המיושמת באמצעות היחידות השונות בחברה ויוצרת מודעות סביבתית אצל העובדים. 
 
הנושאים הסביבתיים המטופלים על ידי החברה הם: איכות אוויר, אנרגיה, חיסכון במים, הפחתה במקור, מיחזור, חומרים מסוכנים, טיפול בשפכים, ערכי טבע ונוף, קרינה, שמירת הניקיון.

פעילות סביבתית שביצע התאגיד בשנים האחרונות:


איכות אוויר:

איסור עישון במשרדי חברת הגיחון ובמבניה.
 
אנרגיה:
 

קביעת ממונה אנרגיה, סקר אנרגיה, כיבוי מזגנים בחדרים ללא תנועה, שומר מסך במחשבים מוחשכים לאחר 15 דקות ללא פעילות, בניית מתקן הידרואלקטרי בנווה יעקב.

·         הפחתה במקור ומיחזור

·         פינוי נייר מכל עמדות העבודה ומכונות הצילום (מיכל מרכזי).

·         פינוי סוללות.

·         פינוי מצברים.

·         פינוי ציוד אלקטרוני.

·         פינוי מכלי דיו וטיונרים.

·         מנורות פלורוסנט.

·         פרסום מכרזים באמצעות אתר האינטרנט לחיסכון בנייר.

·         הדפסת מסמכים הוגדרה בברירת מחדל כשחור לבן בלבד.


חומרים מסוכנים:
 

ניהול חומרים מסוכנים במתקני החברה ומחסניה: רישום הרכב החומרים וכמותם. סילוק פסולת מסוכנת לרמת חובב והתקשרות עם חברות פינוי ומחזור שמן ליצירת מנגנון מסודר של פינוי.

·         התקשרות עם חברה לפינוי מסננים משומשים.

·         ביצוע רישיון עסק לכל מיכל או מיכלים במתקן אחד בנפח מעל 2,200 ליטר.

·         התחלת ביצוע רישיון עסק המעבדה לאיכות המים.

·         בדיקת תקינות מיכלי סולר תת קרקעיים

·         תיקון מאצרות מיכלי לסולר על קרקעיים.


מים:

·         מי דגימת מים בבריכות משמשים להשקיית גינות.

·         הקמת מכון טיהור שפכים בשכונת חומת שמואל והנחת תשתית להשקיית גינות ציבוריות בקולחים.

·        התקנת חסכמים על הברזים ומיכלי הדחה דו כמותיים במשרדים ובמתקנים.
 
ערכי טבע ונוף :
 
הגברת שיתוף הפעולה על רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות טרם ביצוע עבודות תשתית.
 
קרינה:

זיהוי מקורות קרינה ורמות חשיפה, זיהוי ורישום אנטנות – רדיו, סלולר, ביצוע מדידות קרינה. קבלת רישיון הפעלת אנטנות סלולריות ורדיו.