חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פיתוח מים

תקציב פיתוח מים 2018

תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2018 יסתכם בכ- 84 מיליון ש"ח.

בנוסף לתקציב הנ"ל, מתכננת הגיחון עבודות נוספות בעלות של כ- 19 מיליון ש"ח, אשר ביצוען מותנה בהכנסות נוספות ובביצוע כבישים עורקיים ע"י העירייה. עיקר עבודות אלו מוצגות בהמשך כעדיפות ב'.

הרחבת רשת המים - 20.6 מיליון ש"ח

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים...

החלפת רשת המים - 36 מיליון ש"ח

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 10.6 מיליון ש"ח

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך בשכונות החדשות.

ציוד להפעלה, אחזקה וייעול מערכת המים - 6.5 מיליון ש"ח

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.22 מיליון ש"ח, טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים- 0.68 מיליון ש"ח והתקנת חיישני קבע לגילוי פרצים (אקווריוס)- 0.9 מיליון ש"ח

תכנון כללי מים - 0.57 מיליון ש"ח

תכנית אב לירושלים 2040 - 0.26 מיליון ש"ח

הכנת תכנית האב לירושלים לשנת 2040 החלה בשנת 2015 ותושלם במהלך שנת 2018 ע"י חברת תהל. התוכנית תכלול בתוכה המלצות על מתווה תכנוני וביצועי מסודר לשנים הבאות של החלפות, הרחבות ושדרוגים של קווי מים והקמתם של מקטיני לחץ. יבחן הצורך בשדרוג תחנות שאיבה ואו בנייה של תחנות שאיבה חדשות, הקמתם של בריכות חדשות ועוד, לשנת היעד 2040.

עבודות לטובת משלמים - 8.9 מיליון ש"ח

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת ישראל, נת"י, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם.

שיפוץ מבנים ומתקנים - 0.41 מיליון ש"ח

בהתאם לתוכנית העבודה לניקוי בריכות האיגום בירושלים, ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות ינוקו במהלך שנת 2018 בריכות בית הכרם, רוממה 1, 2 והמגדל, בריכת ראשונים ובריכת יד אסא, וזאת על מנת לשמור על איכות טובה של אספקת מים מן הבריכות.

רשת מי קולחין - 0.12 מיליון ש"ח

התקציב נדרש, על מנת לקדם את השקייתם של גינות נוספות ברחבי העיר במהלך שנת 2018 עלות רשת הקולחין תוחזר לחברה דרך מכירת מי קולחין להשקיית הגינון הציבורי.