חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקציב פיתוח תשתיות מים לשנת 2020

עבודות לטובת משלמים - 36 מיליון ש"ח

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת ישראל, נת"י, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים, כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם.
בשנת 2020 מתוכננים לביצוע פרויקטים להחלפת קווי מים בקטרים בין "6 ל- "52, במסגרת חברת מוריה. חלק מהפרויקטים יבוצעו במסגרת הרכבת הקלה, כגון: הקו הירוק - קטעים 37,36,35,34 ודיפו נווה יעקב, המשך ביצוע של תוואי גבעת רם, תוואי הר הצופים - האומגה, הקו הירוק - צומת פת. כמו כן המשך ביצוע של קטעים ,22,23,26 12,14,16,25 - תוואי ירוק.
פרויקטים נוספים המשכיים הנמצאים תחת ניהול חברת מוריה ובביצוע כוללים את מחלף 4/9 מסוף אוטובוסים, שער הבירה וירמיהו/ויצמן בכניסה לעיר, צומת הגבעה הצרפתית.

תכנון כללי מים -0.34 מיליון ש"ח

תכנית אב אבו גוש - 0.05 מיליון ש"ח

ציוד להפעלה, אחזקה וייעול מערכת המים - 7.8 מיליון ש"ח

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.1 מיליון ש"ח
טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים - 1.19 מיליון ש"ח
התקנת חיישני קבע לגילוי פרצים (אקווריוס) - 1.2 מיליון ש"ח

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 26.5 מיליון ש"ח

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה חברת הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך, בשכונות החדשות.

החלפת רשת המים - 41.8 מיליון ש"ח

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

הרחבת רשת המים - 30.6 מיליון ש"ח

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

תקציב פיתוח מים 2020

תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2020 יסתכם בכ- 144.8 מיליון ש"ח, גדול בכ- 78.3 מיליון מאומדן הביצוע לשנת 2019.
תקציב זה כולל כ- 36 מיליון ש"ח, של עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים אשר יבוצעו בכפוף להזמנה ומימון מראש.