חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

חופש המידע

פרטים מלאים אודות מדיניות הגיחון בתחום זה + טופס בקשת מידע לפי חוק חופש המידע מצורפים בזאת:

ניתן להפנות ישירות שאלות אל הממונה על יישום החוק, בדוא"ל: sy@hagihon.co.il
 
את תשלום האגרה ניתן לבצע מול מחלקת אגרות והיטלים, טלפון: 5651189 02, 5651310 02, 5651315 02.