חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

שאלות, תשובות ועצות טובות


מתן הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות: 
לפי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2/4/2012, החל מיום 1/7/2012 תינתן תמיכה באוכלוסיות זכאים באמצעות תעריפי המים. ההטבה הינה מתן כמות מים נוספת לצרכן זכאי של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המוזל (כמות מוכרת). ההטבה תינתן לפי קובץ שיתקבל בחברת המים מביטוח הלאומי וממשרד הבריאות.
 
עד לסוף ספטמבר 2012 - חברת הגיחון תיידע את כל בעלי העניין בקטגוריה זו אם הם אותרו והוקצבו ואם לוא ומה ניתן לעשות כדי לממש את הזכות.
 
  
      לצפייה בצרופות המצורפות לחשבון המים:
              
   
האם יש חשיבות למספר הנפשות החיות בדירה?  
 
כן!
 
בהתאם לכללי המים החדשים, החל מיום 01.07.2011, הכמות המוכרת ביחידת הדיור מחושבת כדלקמן:
=         כל נפש המתגוררת בקביעות ביחידת הדיור, מזכה את יחידת הדיור בהקצבת מים של 7 מ"ק ל- 60 יום במחיר 1. שאר צריכת המים תחושב לפי מחיר 2.
=         צרכן שלא ישלח הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות בקביעות ביחידת הדיור, או אם מספר הנפשות המדווח נמוך מ – 2 נפשות, תינתן לו הקצאה קבועה של 14 מ"ק (2 נפשות) במחיר 1.
=         יש לשים לב, מספר הנפשות שבעבורן ניתנת ההקצבה, יצוין בחשבון המים הבא שישלח אליכם.
=         יש למלא את טופס ההצהרה בכתב יד ברור וקריא, ולצרף ספחי תעודות זהות מעודכנים של כל המתגוררים בקביעות ביחידת הדיור.
על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור יש להודיע לחברת "הגיחון" ולצרף אסמכתא כאמור לעיל.
להלן מהמסמכים שיש לצרף להצהרת הנפשות:
=         טופס ובו עדכון פרטי צרכן המים, מלא וחתום.
=         תצלום ספחי תעודות זהות של כל המתגוררים בקביעות ביחידת הדיור, בהם מצוינת הכתובת של יחידת הדיור (לכל מי שמעל לגיל 18).
=         ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - יש לצרף את ספח תעודת הזהות של אחד ההורים בו רשומים כל הילדים.
=         מי שאינו אזרח ישראלי – יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
1.       תצלום דרכון.
2.       אישור שהייה כדין.
3.       תצהיר מאומת על מקום המגורים או ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי פרק ד'1 לחוק עובדים הזרים, התשנ"א – 1991 המעיד, כי בעל ההיתר להעסקתו מתגורר באותה יחידת דיור.
לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!
 
עדכון: כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016
 
בהתאם לחוק (לקריאה לחץ כאן) חברת הגיחון אמורה לעדכן בלקוחות המוגדרים כמגורים את מספר הנפשות הצורכות מים בכל נכס וכן את מספרי הזהות שלהם.
 
ללקוחות שאותרו ע"י הגיחון בהתאם לקובץ מרשם האוכלוסין, נתוני מספר הנפשות ומספרי הזהות שלהם יעודכנו על ידי החברה

באופן יזום.  הודעה תימסר ללקוחות בנפרד.

ללקוחות שלא אותרו, אנו נפנה באופן ישיר בבקשה לעדכן את הנתונים לעיל.
 
לקוח שלא יעדכן את מספר הנפשות, תאריכי הלידה ומספרי הזהות, תעמוד ההקצבה לנפשות על 2 בלבד (ההקצבה המנימאלית).
 
הגיחון פונה אל כל לקוחותיו בקריאה לשיתוף פעולה שהרי עדכון נפשות נכון מבטיח עריכת חשבון מים תקין ומדויק. 
  
כיצד מחושבת אגרת הביוב 
 
החל מתחילת שנת 2010 - אגרת הביוב מגולמת בתעריפי המים ונקבעת ע"י רשות המים.  עד לשנת 2010 - אגרת הביוב נקבעה ע"י מועצת העירייה בחוק עזר ובאישור משרד הפנים.
האגרה צמודה למדד המחירים לצרכן ומחושבת על פי מכפלתה הישירה בצריכת מים בפועל.
  
חישוב צריכה לפי קריאות או לפי הערכה  
 
חישוב צריכת מים נערך לפי ההפרש בין קריאה נוכחית לקריאת קודמת ממד המים.
במקרים שבהם אין אפשרות לקרוא את מד המים תחושב הצריכה לפי הערכה המבוססת על הצריכה שנמדדה בתקופה קודמת ו/או בתקופה המקבילה שנה קודם. 
 
חילופי מחזיקים
תהליך חילופי מחזיקים משמעו שינוי חשבון המים על שמך וחיובך בתשלום.
לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.
ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל זיקה, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום מים לחברה.
= על בעל נכס וכל מי שעוזב נכס או שנכנס לנכס להודיע על כך לחברה בכתב.
אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיובך במים.
מתי יש להודיע לחברת המים על שינוי של ה"מחזיק" בנכס
בכל אירוע של חילופי מחזיקים בנכס, כגון: מכר, הסכם שכירות חדש ועוד. 
יש למלא טופס שינוי חזקה (ראה דף טפסים) ולצרף את המסמכים המפורטים מטה

לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!

אילו מסמכים דרושים לביצוע "שינוי מחזיקים במד מים"?
 

האירוע

הטפסים והמסמכים הדרושים

החלפת בעלים
(קנייה/מכירת נכס)

טופס "שינויי מחזיקים" –לאחר מילוי כל הפרטים (כולל חתימת דייר יוצא)
• תצלום הסכם מכר (דף ראשון ואחרון)- בידי שני הצדדים
• צילום תעודת זהות, לרבות ספח, של הבעלים החדשים של הנכס.

יציאת שוכר מנכס

טופס "שינויי מחזיקים" – לאחר מילוי כל הפרטים (כולל חתימת דייר נכנס).
• פרטים של בעל הנכס (שם מלא ות"ז) (במקרה והנכס חוזר לבעלים).
• במקרה של שוכר חדש (בצירוף כל המסמכים המצוינים מטה).

כניסת שוכר לנכס
טופס "הצהרה בדבר שינוי שם ה"מחזיק" בנכס – לאחר מילוי כל הפרטים.
• תצלום חוזה שכירות שלם, לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים.
• צילום תעודת זהות, לרבות ספח, של ה"מחזיק" החדש.
 
נוסף על כך, יש להמציא את המסמכים המפורטים מטה, על פי האירוע:

כאשר נחתם הסכם ע"י מיופה כוח או שהמבקש הוא מיופה כוח - ייפוי כוח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכוח.

חיוב על פי קריאת מד המים ייעשה רק עם קבלת טופס שינוי מחזיקים או בהודעה בכתב, בהם מצוינת קריאת המד, כשהם חתומים ע"י המחזיק הנכנס והמחזיק היוצא/ בעל הנכס.

במקרה ולא תימסר קריאה במעמד "שינויי המחזיקים",  ההחלפה תבוצע בהתאם לקריאה האחרונה שבוצעה בנכס ע"י החברה.

לביצוע שינוי מחזיקים באמצעות טופס מקוון - לחץ כאן

צריכה משותפת (הפרש מדידה) 

בבניינים שבהם מוני מים דירתיים ומונה מים ראשי, מחשבים את כמות הצריכה המשותפת בחלוקה שווה למספר יחידות הדיור בבניין. החישוב מתבצע לפי ההפרש בין סך כל הצריכה בכל המונים הדירתיים לבין הצריכה שנמדדה במונה הראשי.

צריכה הנמדדת במד מים משותף

בבניינים שבהם יש מונה מים אחד משותף, מחשבים את הצריכה של כל צרכן לפי 15 מ"ק לחודש או/ו לפי נפשות, לפי העניין. כל פער מדידה בין סה"כ הצריכות המחויבות בחשבונות הפרטיים לעומת המדידה הכוללת במד הראשי (המשותף) יחולק באופן שווה בין כל הלקוחות בסעיף צריכה משותפת שבחשבון המים.

מתי כדאי לבקש הפרדת מדידה? 

חב' "הגיחון" ממליצה לצרכניה להינתק מהמערכת המשותפת וממד המים המשותף ולבצע הפרדת מדידה.

רק באמצעות הפרדת מדידה יהיה אפשר לחייב את הצרכן  בעבור צריכת המים בפועל.

כל השלבים לביצוע הפרדת מדידה מפורטים כאן באתר.

 הקצאת מים לגינון לצרכן שאינו צרכן למגורים 

החל משנת 2008 - אין הקצבה להשקייה בכלל גם לא לגינה שהמים המשמשים להשקייתה נמדדים באמצעות מונה ייעודי להשקיה . 

 הקצאת מים להשקיית גינה משותפת  

לפי הנחיית רשות המים - ההנחה להשקייה מתבטלת.

 הקצאת מים להשקיית גינה פרטית  

כמות המים המשמשים להשקיית גינה פרטית נמדדת באמצעות המונה הדירתי.

לפי הנחיית רשות המים - ההנחה להשקייה מתבטלת.

להלן מחשבוני השקייה שפורסמו ע"י רשות המים לטובת השקיה נבונה וחסכנית. לקריאה לחץ כאן. 

ערעורים על חשבון המים  

עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש עד 30 יום מקבלת החשבון.

ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

תשלום באמצעות הוראות קבע

באמצעות תשלום בהו"ק יהנה הלקוח משליטה ובקרה בחשבונות המים, וכן יחסוך זמן יקר בפנייה לשירות הלקוחות או לסניף הדואר לביצוע התשלום החודשי.

תשלום בהוראת קבע מקנה לך את האפשרות לחלק את חשבון המים לשני תשלומים שווים ללא ריבית וללא הצמדה ובמספר תאריכי ניכוי לבחירתך.

יתרונות נוספים: ניתן לבחור ארבעה מועדי חיוב: 2,10,17,24 בכל חודש. לידיעתך: חיוב חריג לא ייגבה מהוראת הקבע אלא לאחר התראה שתישלח ללקוח.

להלן המסמכים הנדרשים לצורך תשלום בהוראת קבע:

=         יש למלא טופס הוראת קבע בכתב יד ברור וקריא ולהחתים את הבנק. (ראה דף טפסים)

=         יש לצרף צילום ת"ז.

לאחר אישור הבנק ישלח אליך חשבון המים והביוב בציון "ישולם באמצעות הוראת קבע" ו- "לא לתשלום".

תשלום חשבון המים ומידע על הליכי אכיפה  

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד  יחייב תוספת ריבית והצמדה לפי חוק ותחילת הליכי אכיפה ובכלל זה עיקול.

שימו לב: אי תשלום חשבונות יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים (ללקוחות שאינם מגורים). 

ללקוחות המוגדרים כמגורים והינם ברי ניתוק, הפעולה תבוצע לאחר אישור מיוחד מטעם רשות המים. 

חיבור מד המים יבוצע תוך  48 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.  

כיצד מאתרים נזילת מים ?  

הבדיקה להלן הינה המלצה בלבד.

בודקים את קריאת המונה, כולל הספרה האדומה המציינת את מאות הליטרים, בשני מועדים: בחצות הלילה וב-06:00.

בין השעות הללו אין להשתמש במים.

אם קריאת המונה בבוקר גבוהה מזו שבחצות, כי אז ברור שיש אובדן של מים במערכת וצריך להזמין איש מקצוע שיסייע באיתור נזילות וכיוצ"ב. 

בקשה להקלה בתעריף מיוחד בשל חריגה הנובעת מנזילה ברשת הפרטית

החוק קובע, כי במקרים של נזילה החברה רשאית להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם, בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

1.   מדובר בצריכה חריגה, כלומר: צריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחד וחצי) 

      מהצריכה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ובהעדר תקופה כזו, מממוצע שתי תקופות חיוב אחרונות (לא יותר מ- 67 יום לתקופה).

2.   הצרכן פנה לחברה המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.      

3.   הצרכן לא קיבל זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) בשנה שקדמה תקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה או / לא קיבל זיכוי במד מים ראשי בשנתיים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.

4. הצרכן הגיש בקשה ערוכה לפי נוסח המצוי בטפסי האתר והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה וצירף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה (במידה  ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

הליך זיכוי בגין נזילה

 לאחר הגשת דיווח על נזילה, בצרוף מסמכים כאמור, חברת הגיחון תבדוק את הצריכה בתקופה בה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרת התושב, ותשווה אותה עם צריכת התושב בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.

במידה וקיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המצטברים, כמפורט לעיל, יזוכה התושב כדלהלן: הצריכה החריגה תחושב מחדש לפי תעריף המיוחד לנזילה. 

טפסים אותם יש לצרף לבקשה לקבלת הנחה בגין נזילה:

1. טופס בקשה להנחה, בגין נזילה ברשת הפרטית / המשותפת, מלא וחתום.

2. אישור שרברב / הצהרה על איתור הנזילה ותיקונה.