חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

התקנת מז"ח

חובת התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת (מז"ח)

על-פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב- 1992, חייב כל בעל עסק או גורם המפעיל עסק (להלן: "בית עסק") אשר העסק המופעל על-ידו נמנה על אחת מהקבוצות המפורטות בתוספת לתקנות, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכדי למנוע אפשרות לחדירת חומרים מזהמים מבית העסק אל רשת המים העירונית. התקנות קובעות, כי לבית עסק שאינו מתקין מז"ח, לא יונפק רישיון עסק ולא יסופקו לו מים.

בית עסק חייב בהתקנת מז"ח על-פי תקנות בריאות העם מחויב לפעול כדלקמן:

1. להתקין מז"ח בראש מערכת המים של בית העסק (אחרי מד המים) והאישור על כך ישלח לחברת הגיחון מיידית בציון מספר תיק רישיון העסק.
2. על המז"ח להיות מדגם המאושר על-ידי משרד הבריאות (ניתן לצפות ברשימת המז"חים המאושרים על-ידי משרד הבריאות באתר המשרד באינטרנט).
3. על המז"ח להיות מותקן על-ידי מתקין המחזיק בהסמכה מתאימה ממשרד הבריאות, וברשותו תעודת הסמכה בתוקף (ניתן לצפות ברשימת המתקינים המאושרים על-ידי משרד הבריאות באתר האינטרנט של המשרד).
4. בהמשך יש לשמור על תקינות המז"ח בכל עת, ולוודא את בדיקתו התקופתית (לפחות פעם בשנה) על-ידי מתקין מוסמך והאישור על כך ישלח לחברת הגיחון מיידית בציון מספר רישיון העסק.

בקשת פטור

אם לדעתכם בבית העסק שלכם לא קיימת סכנה של זרימה חוזרת, הנכם רשאים להגיש למשרד הבריאות, בקשה לפטור מהתקנת מז"ח בצירוף מסמכים הבאים:

1. טופס בקשה לפטור מחובת התקנת מז"ח שניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד הבריאות הכולל רשום פרטים על התהליכים המתבצעים בעסק, פרטי הפרדה בין מערכת שתייה למערכת כיבוי אש, פרוט האביזרים המותקנים להגנה על מערכת מי השתייה, תצהיר על חובת הודעה על ביצוע שינויים במערכות.
2. תכנית מים או סכמת מים מעודכנת ליום הגשת הבקשה, ערוכה בידי מהנדס מים.
3. חוות דעת מהנדס מים בדבר העדר חיבורים לא חוקיים למערכת מי השתייה והעדר פוטנציאל זיהום רשת מי השתייה.
4. תצהיר ההתחייבות מבעל/מנהל העסק לשמירה על מערכת המים.
 
עד לקבלת הפטור ממשרד הבריאות לא יונפק אישור למתן רישיון עסק על ידי חברת הגיחון!
 
בדבר בירור פרטים ניתן לפנות לטלפונים (בכל פנייה יש לציין מספר רישיון עסק):

טלפון: 02-5651175 גבי יהלומה טהר

פקס: 02-5651174

דואר אלקטרוני: Yahaloma.tahar@hagihon.co.il

אתר משרד הבריאות: http://www.health.gov.il

מניעת זרימה חוזרת : http://www.health.gov.il/subjects/environmental_health/drinking_water/mazah/pages/default.aspx

החקיקה: לחץ לפתיחת תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת) תשנ"ב 1992 :