חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מדיניות החברה בניהול סביבה

חברת הגיחון מכירה ב"ניהול סביבה" כנושא בעל חשיבות גבוהה במסגרת הפעילות השוטפת של החברה בתחומי הפיתוח, התחזוקה, והפעילות הפנים ארגונית. 

להשגת יעדי הסביבה, הוקם מערך ארגוני בראשות סמנכ"ל אגף הביוב והניקוז, המכהן כנציג ההנהלה לנושאי הסביבה.

חברת הגיחון מחויבת לצמצום ההשלכות הסביבתיות הנגרמות מפעילויות הפיתוח והתחזוקה של מערכות המים והביוב, תוך שמירה על הסביבה, איכות המים, ערכי טבע ונוף, מניעת זיהום מקורות מים ונחלים ומניעת מפגעים בריאותיים.

ישום מדיניות הסביבה הפנים ארגוני מבוצעת על בסיס תוכנית עבודה שנתית המיושמת באמצעות היחידות השונות בחברה ויוצרת מודעות סביבתית אצל העובדים. 
 
הנושאים הסביבתיים המטופלים על ידי החברה הם: איכות אוויר, אנרגיה, חיסכון במים, הפחתה במקור, מיחזור, חומרים מסוכנים, טיפול בשפכים, ערכי טבע ונוף, קרינה, שמירת הניקיון.

פעילות סביבתית שביצעה החברה בשנים האחרונות מצד ימין: