חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

אנרגיה

א. התאגיד יקיים מערכת ניהול אנרגיה לפי דרישות ת"י 50001.
ב. התאגיד יקיים את דרישות על פי דין ואחרות הנוגעות לניהול אנרגיה.
ג. הנהלת התאגיד תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של מערכת ניהול האנרגיה.
ד. התאגיד יערוך סקרים ומדידות שונות על מנת שהנהלת התאגיד תקבע יעדים להתייעלות אנרגטית ותפעל להשגתם, לשימורם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.
ה. כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום ניהול האנרגיה יבוצעו ניטור תקופתי וסקרי אנרגיה, ינותחו סיבות לחריגות ויבוצעו פעולות תיקון ומניעה.
ו. התאגיד יכלול שיקולי ניהול אנרגיה בתהליכי הפיתוח, האחזקה, הרכש והספקת השירותים בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות.
ז. התאגיד יפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם לקוחותיו וספקיו בכל ההיבטים הנוגעים למערכת ניהול האנרגיה.

פעולות שבוצעו ומבוצעות:

קביעת ממונה אנרגיה, סקר אנרגיה, כיבוי מזגנים בחדרים ללא תנועה, שומר מסך במחשבים מוחשכים לאחר 15 דקות ללא פעילות, בניית מתקן הידרואלקטרי בנווה יעקב.

  • הפחתה במקור ומיחזור
  • פינוי נייר מכל עמדות העבודה ומכונות הצילום (מיכל מרכזי).
  • פינוי סוללות.
  • פינוי מצברים.
  • פינוי ציוד אלקטרוני.
  • פינוי מכלי דיו וטיונרים.
  • מנורות פלורוסנט.
  • פרסום מכרזים באמצעות אתר האינטרנט לחיסכון בנייר.
  • הדפסת מסמכים הוגדרה בברירת מחדל כשחור לבן בלבד.
  • מדיניות האנרגיה