חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הפרדת מדידה

הנחיות לצרכנים בעניין הפרדת מדידת מים
הסבר כללי
חוק מדידת המים בישראל קובע כי לכל נכס יותקן מונה מים ראשי, ולכל  צרכן מים בנכס יותקן גם מונה מישני (דירתי). צריכת המים לכל דירה נקבעת ע"פ הקריאה במונה הדירתי בתוספת חלק שווה מהצריכה המשותפת שנרשמה במונה הראשי לנכס. "צריכה משותפת" נובעת מצריכת מים כללית כגון גינון ושטיפת חדר מדרגות; מנזילות גלויות או סמויות ברשת המים המשותפת; ומסטיות מדידה תקניות של מדי המים.
עד לשנת 1955 לערך, התיר החוק התקנת מונה אחד משותף לבנין כולו, בלי מדידה לכל דירה  ודירה. לכן קיימים עד היום מבנים ישנים בהם מותקן רק  מונה אחד משותף לכל הבית. במקרים כאלה מתחלק חשבון המים בין הדיירים על בסיס מפתח קבוע של מספר החדרים בכל דירה ולא על פי הצריכה בפועל. שיטה זאת של התחשבנות אינה מאפשרת חלוקה אמיתית של צריכת המים לכל דירה ודירה וחיוב החשבון בהתאם, ולכן היא גם אינה מעודדת חסכון במים.
חברת הגיחון מאפשרת לצרכנים הגרים במבנים ישנים כנ"ל, להיפרד מהשותפים למדידה, ע"י התקנת מד מים נפרד עבור דירתם. דבר זה מחייב את הצרכן לבנות לעצמו צנרת מים פרטית נפרדת לדירתו, ולהתנתק מרשת המים המשותפת. תהליך זה מכונה בחברה "הפרדת  מדידה".
בקשת הפרדת מדידה
צרכן המעוניין בהפרדת מדידה מתבקש לברר לעצמו תחילה באמצעות שרברב פרטי את האפשרות ואת העלות של ביצוע צנרת מים פרטית (ממד המים ועד לדירתו) אשר תהיה נפרדת מהצנרת של יתר דיירי הבית. כמו כן צריך הצרכן לברר לעצמו את אפשרות הניתוק ממערכת האינסטלציה המשותפת. לעיתים יסתבר כי ביצוע אינסטלציה פנימית נפרדת היא משימה קשה ויקרה מאוד, ובמקרה זה על הצרכן לשקול היטב אם יש לו את אמצעים לבצע את הפרדת המדידה.
לאחר שבירר הצרכן כי הוא אכן יכול לבצע אינסטלציה פרטית נפרדת כנ"ל, והחליט שהוא מוכן לשלם את עלות העבודה, יפנה לחברת הגיחון בבקשה להתקין מונה מים נפרד. הבקשה כרוכה בתשלום של "אגרת הפרדת מדידה", כפי שנקבע בחוק העזר לירושלים (אספקת מים), תשכ"א – 1960 סעיף 3 (ו'). מטרת האגרה היא לכסות את הוצאות החברה בביצוע מד מים נפרד והשינויים המנהליים הנחוצים. החברה תבדוק את הבקשה ותודיע לצרכן אם הדבר אפשרי. לעיתים יסתבר כי אין אפשרות להתקין מונה נפרד מסיבות שונות, ולכן חייבת החברה לבדוק כל בקשה לגופה. במקרה ולא ניתן להתקין מונה נפרד יקבל הצרכן בחזרה את מלוא האגרה ששילם.            
בעת מסירת בקשה להפרדת מדידה, יאשר הצרכן בתצהיר, בנוסח המצ"ב כי הוא מודע לכל התחייבויותיו בנוגע להפרדת המדידה.
ההכנה  למד מים נפרד
לאחר סיום הברורים הנ"ל תתקין הגיחון הכנה למד מים נפרד עבור הצרכן ויודיע לו על ביצוע העבודה.  (בשלב זה לא הותקן עדיין מד מים, אלה הכנה בלבד).
התחברות למד המים הנפרד והתנתקות ממערכת האינסטלצייה המשותפת
לאחר שהגיחון ביצעה  את ההכנה  למונה המים הנפרד, יפנה הצרכן לשרברב פרטי, כדי שזה יבצע צנרת מים נפרדת לצרכן ויחבר את הצנרת הנפרדת לצינור שהכינה הגיחון. בשלב זה אין עדיין מונה מים. תוך כדי התחברות זאת חייב השרברב לנתק את הדירה מרשת המים המשותפת. הצרכן והשרברב חייבים לעשות בדיקות מקיפות כדי לוודא שהניתוק אכן  בוצע ואכן לא נותר כל קשר בין רשת המים המשותפת של הבניין לבין צנרת המים הנפרדת של דירת הצרכן. הגיחון ממליצה לצרכן להחתים את השרברב על טופס "הודעת תצהיר"  המצ"ב שאכן כך בוצע.
הודעה לחברה על ניתוק המים מרשת המשותפת וחיבור למערכת שהכינה הגיחון
על הצרכן להודיע לחברת הגיחון עם סיום הפעולות הנ"ל (התנתקות מהרשת המשותפת והתחברות להכנה), בטלפון מס' 02-5651111 1-800-800093 2070* שלוחה 4
עם קבלת ההודעה הנ"ל, תרכיב הגיחון מד מים, ויבוצעו השינויים ברישומים על מנת שהצרכן יתחיל לקבל חשבון מים המבוסס על  מד המים הנפרד. עד לקבלת הודעה הנ"ל, ימשיך הצרכן לקבל חשבון המבוסס על מד המים המשותף.
הפיכת  מד המים משותף  למד מים ראשי
לאחר התקנת מד המים הדירתי יחוייב הצרכן לפי הצריכה של מד המים הדירתי בלבד. עם הזמן, כאשר כל הדיירים יקבלו מדי מים דירתיים, יהפוך מד המים המשותף למד מים ראשי לבניין,
ואז ישלם כל צרכן בעד הצריכה הפרטית (לפי מד מים דירתי) וכן יחוייב בעד חלקו בהפרש בין הצריכה שנמדדה  במד המים הראשי לבין הצריכה הכוללת של מדי המים הדירתיים (אם יווצר הפרש כזה),  הכל על פי חוק מדידת המים.
 
 
שימו לב - אגרת הפרדת מדידה תיקבע לפי עלויות עבודת הגיחון.