חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

14/2019 - הנחת קווי מים וקולחים (מסגרת)

תאריך פרסום: 07/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/08/2019


למסמכי המכרז לחץ כאן 
 
מכרז 14/2019: הנחת קווי מים וקולחים (מסגרת)

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות הנחת קווי מים וקולחים בכל אזורי פעילותה.

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה ייערך כמכרז מקוון-דינאמי. ההצעות יוגשו באמצעות תיבת הצעות אלקטרונית. על המציע לפעול בהתאם להנחיות הרשומות במסמכי המכרז.

2.2 חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר על-פי תוצאות מכרז זה עם מציע זוכה אחד או יותר.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל סיווג 260 ב' 2 או גבוה יותר.

3.1.2 אישור/ים המעיד/ים, כי במהלך חמש השנים האחרונות ביצע המציע עבודות הנחת קווי מים מפלדה, בקוטר "8 ומעלה ובאורך מצטבר של 2,000 מ' לפחות, ברשות מקומית או תאגיד מים וביוב, המונה 60,000 תושבים או יותר (יש לצרף אישורים מטעם המזמין).

3.1.3 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.4 ערבות בנקאית על סך 320,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 הגשת מסמכי המכרז (ללא הצעה כספית) עד ליום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00.

3.3 הערות לתנאי הסף:

3.3.1 ניתן להגיש הצעה במשותף על-ידי שני קבלנים, אשר שניהם יחדיו עומדים בתנאי הסף. במקרה כזה, הקבלן הראשי, מגיש ההצעה, יהיה זה המחזיק בסיווג הנדרש ברישיון הקבלן שלו, והקבלן השני ייחשב כקבלן-משנה.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 9,000 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 10.07.2019.

4.2 כנס מציעים ייערך ביום א', 21.07.2019, בשעה 11:00, במשרדי חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3, בחדר הישיבות (ההשתתפות בכנס לא מהווה תנאי להגשת הצעה במכרז).

4.3 את מסמכי המכרז (ללא ההצעה הכספית) יש למסור במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת המסמכים: יום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00.

4.4 את ההצעה הכספית יש להגיש באמצעות תיבת ההצעות האלקטרונית, בהתאם להנחיות הרשומות במסמך "הנחיות למציע במכרז מקוון-דינאמי".

4.5 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.6 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בעמוד המכרז.

קבצים קשורים:
למסמכי המכרז לחץ כאן