חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

16/2019 - אחזקת מערכות הידרו-מכאניות במתקני ביוב

תאריך פרסום: 07/07/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/08/2019

 

למסמכי המכרז לחץ כאן  
 
מכרז 16/2019: אחזקת מערכות הידרו-מכאניות במתקני ביוב

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי אחזקת מערכות הידרו-מכאניות במתקני ביוב, הנמצאים באחריותה.

2. שיטת המכרז

מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל, וההצעות בו יוגשו באמצעות מעטפות לתיבת המכרזים.

3. תנאי סף

3.1 הגשת הצעה המכילה את המסמכים הבאים:

3.1.1 העתק רישיון קבלן תקף מטעם משרד הבינוי והשיכון, הכולל לפחות אחד מהסיווגים הבאים:

ú 190 א' 1

ú 260 ב' 1

3.1.2 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.1.3 ערבות בנקאית על סך 38,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.2 הגשת ההצעה עד ליום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 1,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 10.07.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ד', 07.08.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.4 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בעמוד המכרז.

קבצים קשורים:
למסמכי המכרז לחץ כאן