חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

18/2019 - הספקת מוני מים בקוטר "3/4, R80

תאריך פרסום: 08/08/2019
תאריך אחרון להגשה: 10/09/2019
למסמכי מכרז הספקת מוני מים בקוטר "3/4, R80 - לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות 18.08.2019 - לחץ כאן  
 
מכרז 18/2019: הספקת מוני מים בקוטר "3/4, R80
 

1. הזמנה להציע הצעות

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז מסגרת להספקת מוני מים בקוטר "3/4, R80.

2. שיטת המכרז

2.1 מכרז זה ייערך כמכרז פומבי רגיל.

2.2 מכרז זה מיועד להספקת מונים חדשים בלבד. לא ניתן להציע מונים מחודשים ו/או מוסבים.

2.3 תוצאות המכרז ייקבעו על בסיס שקלול של נתוני איכות המונים המוצעים עם ההצעות הכספיות.

2.4 חברת הגיחון שומרת את הזכות להתקשר על-פי תוצאות מכרז זה עם מציע אחד או יותר.

3. תנאי סף

3.1 המציע הינו עוסק מורשה, חברה או תאגיד, הפועל בישראל כחוק, ומסוגל לספק את הפריטים הנכללים במכרז בהתאם לתנאים ולמפרטים הטכניים הנכללים במסמכי המכרז.

3.2 המציע צירף להצעתו:

3.2.1 העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

3.2.2 ערבות בנקאית על סך 150,000 ₪, הכתובה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

3.3 המציע הגיש את הצעתו עד ליום ג', 10.09.2019, בשעה 12:00.

4. הנחיות להשתתפות במכרז

4.1 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 6,250 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 14.08.2019.

4.2 את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום ג', 10.09.2019, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

4.3 המציע ימסור, יחד עם מעטפת ההצעה, דוגמה אחת של מונה מהדגם עליו מבוססת הצעתו, מושלמת ומדויקת בכל פרטיה. דוגמה זו תשמש לבדיקת ההצעה הטכנית וניקודה, והיא תוחזר לידי המציע בתום המכרז.

4.4 שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 077-4703021. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

4.5 הבהרות ותשובות לשאלות המציעים יפורסמו באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, בעמוד המכרז.

5. מנגנון שקלול ההצעות במכרז

5.1 במכרז זה ייערך שקלול של הצעות המחיר עם נתוני האיכות של המונים המוצעים.

5.2 נתוני האיכות, על-פיהם ייעשה השקלול, מפורטים במפרט הטכני הנכלל במסמכי המכרז.

5.3 הצעות המחיר במכרז (שיינתנו במערכת המכרזים המקוונים) ייפתחו רק לאחר שניתן ניקוד האיכות למונים המוצעים.

5.4 הניקוד הסופי לכל הצעה ייקבע על-פי הנוסחה הבאה:

A = ההצעה הכספית הנמוכה ביותר

a = הצעה כספית מסוימת

B = ניקוד האיכות הגבוה ביותר

b = ניקוד האיכות להצעה מסוימת

C = ניקוד סופי משוקלל

הנוסחה: C = A\a*0.65 + b\B*0.35

קבצים קשורים:
למסמכי מכרז הספקת מוני מים בקוטר "3/4, R80 - לחץ כאן
 
מקבץ הבהרות 18.08.2019 - לחץ כאן