מכרז מס 7/17 איתור פרצים סמויים ברשת המים העירונית

 
 
 

 

 

מכרז 7/2017: שירותי איתור פרצים סמויים ברשת המים העירונית

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז לביצוע שירותי איתור פרצים סמויים ברשת המים העירונית, הנמצאת באחריותה.

 

תנאי סף:

1.     הגשת הצעה, המכילה את המסמכים הבאים:

א.     אישורים משני לקוחות או יותר, המעידים כי המציע ביצע עבורם, במהלך שלוש השנים האחרונות, שירותי איתור פרצים סמויים ברשת מים, בקוטר "2 ומעלה.

ב.     העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

ג.      ערבות מכרז בסך 15,000 ₪, הכתובה על-פי הנוסח המופיע במסמכי המכרז.

2.     הגשת ההצעה עד ליום א', 19.03.2017, בשעה 12:00.

הערה: חברת הגיחון שומרת את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר על-פי תוצאות מכרז זה עם מציע זוכה אחד או יותר.

 

¨     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 20.02.2017.

¨     את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, במשרדי מח' המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3. מועד אחרון להגשת הצעות: יום א', 19.03.2017, בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל ולא תיבדק.

¨     שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨     הבהרות לתנאי המכרז ותשובות לשאלות מציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים/הבהרות למכרזים".