מכרז מס 6/17 הספקת מסננים אנכיים

 

 

מכרז 6/2017: הספקת מסננים אנכיים (מסגרת)

 

חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז מסגרת להספקת מסננים אנכיים.

מכרז זה ייערך במתכונת של מכרז מקוון, וההצעות יוגשו לתיבת מכרזים אלקטרונית. ספק המבקש להשתתף במכרז נדרש לפנות לחברת הגיחון לצורך רישום מוקדם. כמו כן, ההשתתפות מצריכה שימוש בכרטיס הזדהות אלקטרוני המונפק על-ידי גורם מורשה. הנחיות מפורטות במסמכי המכרז.

 

רשאי להגיש הצעה: 

עוסק מורשה, חברה או תאגיד, המסוגלים לספק את הפריטים הנכללים במכרז, כולם או חלקם, בהתאם לתנאים ולמפרטים הטכניים המופיעים במסמכי המכרז.

 

תנאי סף נוספים:

1.           המציע יגיש לידי המזמין, עד ליום א', 19.03.2017, בשעה 12:00, מעטפה סגורה הכוללת:

א.           כל מסמכי המכרז, ללא הצעת מחיר, חתומים על ידו.

ב.           ערבות בנקאית על סך 15,000 ₪, הכתובה בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

ג.            העתק קבלה של חברת הגיחון בגין רכישת מסמכי המכרז.

2.           המציע יגיש את הצעתו הכספית לתיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם להנחיות המופיעות במסמכי המכרז.

הערה: חברת הגיחון שומרת את הזכות להתקשר על-פי תוצאות מכרז זה עם מציע זוכה אחד או יותר.

 

¨     את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום בסך 750 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה, בדלפקי שירות הלקוחות של חברת הגיחון, דרך חברון 101, ירושלים, קומה 2, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ל-14:00. מסמכי המכרז יעמדו לרכישה החל מיום 17.02.2017.

¨     את מסמכי המכרז החתומים בצירוף הערבות הבנקאית, אך ללא ההצעה הכספית, יש למסור במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון, "בית האומות", דרך חברון 101, ירושלים, קומה 3, עד ליום א', 19.03.2017, בשעה 12:00.

¨     את ההצעות הכספיות יש להגיש לתיבת המכרזים האלקטרונית, בהתאם להנחיות המפורטות המופיעות במסמכי המכרז. התיבה תיפתח לקבלת הצעות ביום א', 19.03.2017, בשעה 08:00 ותינעל באותו היום בשעה 14:00.

¨     שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, עד שבוע לכל המאוחר לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077. הבהרות שיינתנו בעל-פה לא יחייבו את חברת הגיחון.

¨     הבהרות לתנאי המכרז ותשובות לשאלות מציעים יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים ודרושים".