חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה (₪)

28/2018

שירותי פיקוח תנועה

מצודה בטיחות לתעבורה

3,432,500

29/2018

שירותי בדיקות מעבדה לשפכים

מעבדות מילודע & מיגל

848,785

30/2018

תיקון פרצים ברשת המים

מים ותשתיות ניהול והנדסה

5,303,511