חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מבנה האגף לביוב

האגף מופקד על פיתוח ואחזקת מערכות הביוב ופועלות בו שתי מחלקות: המחלקה הטכנית ומחלקת האחזקה.
ראה פירוט בפרקים משניים להלן.