חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

המחלקה הטכנית לביוב

המחלקה הטכנית
          המחלקה הטכנית מורכבת מהמדורים הבאים:
1.            מדור תכנון
         המדור מנהל את תכנון מערכות הביוב העירוניות
         המדור אחראי על התחומים הבאים:
      1.1        בניית תכנית עבודה שנתית / רב שנתית.
      1.2        מסירת עבודות תכנון למשרדי תכנון הנדסיים חיצוניים, ניהול ומעקב אחרי
                   תהליך התכנון.
      1.3        מתן תגובות ואישורים לתוכניות של גורמי תשתית שונים.
      1.4        מתן הערות ואישור לתוכנית בניין עיר (תב"ע) שונות.
      1.5        מענה לפניות מגורמים שונים (פרטיים / ציבוריים) בנושא מערכות הביוב
                   והניקוז במסגרת תכניות פתוח.
2.            מדור ביצוע
            המדור מנהל את עבודות הפיתוח בתחום מערכות הביוב העירוניות כולל החלפת קווים ישנים והנחת קווים חדשים.
               המדור אחראי על התחומים הבאים:
      2.1        הכנת מכרזים לעבודות פיתוח מערכות ביוב.
      2.2        ניהול פרויקטים בתחום פיתוח מערכות הביוב, תוך הפעלת כל
                  הגורמים המעורבים בביצוע לרבות קבלן, מפקח, ספקים ומשרדים הנדסיים.
3.            מדור רשת פרטית
      3.1        מנהל את אישור בקשות התחברות למערכות ביוב בתחום הבנייה הפרטית והציבורית אל המערכות העירוניות ומבצע את הפיקוח על עבודות החיבור.
      3.2        מתכנן ומבצע את חיבור הבניינים החדשים לביוב.
      3.3        המדור אחראי על מתן הנחיות לחיבורים פרטיים.
      3.4        המדור מבצע מעקב אחר ביצוע החיבור הפרטי, תקינותו ועמידתו בדרישות הרשות האישורים להיתר אכלוס (טופס 4).
4.          מדור GIS
      4.1         ניהול פעילות ה- GIS של האגף לביוב
      4.2        השלמת מידע על הרשתות העירוניות
      4.3        עריכת סקרי שטח לטיוב נתונים
      4.4        עדכון תוכניות רשת הביוב העירוניות והפרטיות
      4.5        בנייה ואחזקה שוטפת של שכבות גיאוגרפיות במערכת ה GIS
      4.6        מתן מידע למתכננים, קבלנים ותושבים
      4.7        תיאום תשתיות עירונית
      4.8        ניהול תוכנית אב לביוב
      4.9        עריכת אפיונים ומכרזים בתחום מערכת GIS
5.            מדור שפכי תעשייה
פיקוח על שפכים שמקורם בתעשייה ועסקים שונים במטרה למנוע הזרמת שפכים תעשייתיים חריגים העלולים לפגוע במערכות ההולכה והטיהור, זיהום מי התהום והבטחת עמידה בדרישות החוק, "כללי תאגידי מים להזרמת שפכי תעשייה", "איכות קולחין", ונהלי רשות המים.
תחומי עיסוק:
      5.1        ביצוע ביקורת במוסכים, תחנות דלק ומתקני שטיפת מכוניות.
      5.2        מתן חוות דעת לרישוי עסקים, היתרי בנייה וטופס אכלוס, הקצאות מים לתעשייה וטיפול בהיבט הטכני של זיכויים של אגרות ביוב.
      5.3        ביצוע דיגומי שפכי מפעלים ומכוני טיהור במטרה לאיתור מזהמים.
      5.4        הקצאת מים לפעלים בהקצבה תעשייתית.
      5.5        בקשות בניה למבני תעשייה.
      5.6        בקשות לרישיון עסק חורג.
      5.7        חיוב מפעלים מזהמים.
      5.8        זיכוי מאגרות ביוב.
      5.9        ביקורת אחר עמידה בחוקים השונים
 
6.            מדור מתקנים
מתקני ביוב מתאפיינים בתכונות שכולן נועדו לטיפול בזורם אגרסיבי לא אחיד, מעורב בחלקיקים שונים (גבבה, גרוסת, שומנים וחומרים אורגניים), בתנאי חוסר חמצן (אנאירוביים) וקורוזיה במערכת ובספיקות משתנות.
תכנון ותפעול המתקנים העוסקים בשפכים, בנייתם ואחזקתם הם ייחודיים ביותר ואינם דומים לתכנון, הקמה ותפעול של מתקנים המשמשים לזורמים אחרים.
פיתוח תשתיות ביוב
תכנון מערכות ביוב:
התכנון מאופיין על ידי פרמטרים יחודיים הדורשים התמחות יחודית:
1.         מערכות גרביטציוניות תלויות בטופוגרפיה בשונה ממערכות לחץ.
2.         השפעת מערכות מים: הרחקה מקידוחים ומקווי מים.
3.         מערכות גדולות נפח. בשונה ממערכות תשתית אחרות כגון מים, חשמל ותקשורת, תשתית
            ביוב תופסות רצועות מעבר גדולות המחייבות הליכי תכנון, תיאום תשתית ייחודיים עם גורמי תשתית אחרים.
4.         עמידה בהוראות וחוקים ספציפיים כגון: "הוראות למתקני תברואה" (הל"ת) המחייבים
            הרחקת מערכות ביוב ממערכות מים.
5.         סוגי צנרת עמידה בפני חומרים קורוזיביים ושחיקה.
6.         הזרמה בלתי מבוקרת, קשיי אכיפה, חבלות וכו'.
7.         השפעת יישובי לוויין (ספיקות, מתקני קדם טיפול, איכות שפכים).
8.         חישובים הידראוליים לזורמים מעורבים (שפכים המכילים סוגי פסולת), ספיקות לא
            קבועות, משתנות כתלות בצרכנים והשפעות מזג אוויר (חדירת נגר עילי למערכות הביוב).
9.         השפעת סוג וטיב השפכים של מערכות פרטיות ושפכים תעשייתיים ואופן חיבורן למערכות עירוניות.
10.     השפעות פיזיות חיצוניות.
11.     מתקני טיהור שפכים – יחסי גומלין עם מערכות הביוב העירוניות.
12.     חישובי נגר עילי.
13.     בנייה משמרת מים.
14.     מניעת זיהום סביבתי.
15.     שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים בתכנון
          מערכות הקליטה וההולכה ופתרונות הקמה.
 פיתוח מערכות ביוב
בשל תכונותיהן הפיסיות והמגבלות הטופוגרפיות, נדרשות פעולות מיוחדות במהלך הפיתוח וההקמה של המערכות ובהן:
1.         היקפי עבודות גדולים.
2.         נפחי אחסנת חומרים גדולים.
3.         תאים וצנרת ספציפיים למערכות הביוב.
4.         אביזרים שאינם מוצרי מדף ונדרשים להם במקרים רבים תכנון והזמנות מיוחדים.
5.         שינוע.
6.         הסדרי תנועה מיוחדים כגון סגירת כבישים והעברת תנועה למסלולים אחרים.
7.         משך ביצוע ארוך.