חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הערכות לשנים 2019-2020

 רקע
 
במסגרת תקנות בריאות העם (תקנות וועדת ענבר) ובהתאם לעדכון תקנות תאגידי המים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), נדרשת חברת המים והביוב הגיחון להציג תכנית דיגום שפכי תעשיה המוזרמים אל מערכות הסילוק העירוניות הנכללות בשטחי החברה.
 
הליך קביעת תכנית הדיגום כולל את השלבים הבאים:
איתור העסקים שלהם פוטנציאל להזרמת שפכים תעשייתיים.
מיון העסקים על פי פוטנציאל הפגיעה במערכות ההולכה והטיפול בשפכים.
קביעת תכנית דיגום לאפיון ובקרה על שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית.
תיאור המצב הקיים:
 
חברת הגיחון הינה מחברות המים הגדולות בישראל המספקת מים לכ- 850 אלף תושבי ירושלים, מבשרת ציון ואבו גוש, על פני שטח של כ-130 אלף דונמים וכן שירותי ביוב המשרתים למעלה ממיליון נפש במרחב ירושלים. מערכת הביוב בעיר מתבססת בעיקר על גרביטציה.
במסגרת חוק תאגידי מים וביוב מבצעת החברה בקרה ומעקב אחר שפכי תעשייה, במספר רב של מפעלים הצורכים בשנה כ 3,120,132 מ''ק.
 
שיטת העבודה
 
תהליך העבודה בבניית תכנית הניטור כולל את השלבים הבאים:
1. איתור רשימת המפעלים – על בסיס צריכות מים, סקטור תעשייתי וחריגות קודמות.
2. איסוף חומר לגבי פעילות המפעל, חריגות בעבר ונקודת הדיגום.
3. קביעת התדירות ורשימת הפרמטרים לדיגום - על פי הנחיות רשות המים והמשרד להגנ"ס.
4. התאמת התכנית לאופיי המפעל על פי פוטנציאל הזיהום של המפעל.
 
איסוף וניהול המידע:
המידע שנאסף לצורך הכנת תכנית הניטור התקבל מחברת המים והביוב, איגוד ערים, רישוי עסקים, משרד הבריאות ומהמשרד להגנה"ס.
 
מערכות ניטור רציף
כחלק מפעילות החברה במניעת זיהומים וסתימות בקווי הביוב החליטה חברת הגיחון להתקין בקרים אוטומטיים בתשתיות הביוב ובמפעלים לצורך ניטור רציף ודיגום אוטומטי.
 
המטרה:
שיפור משמעותי באיכות השפכים המוזרמים למט"ש.
מניעת פגיעה בתשתיות החברה.
ניטור רציף ודיגום אוטומטי בזמן אמת של איכות שפכי התעשייה במפעלים.
איתור ומניעה של הזרמת שפכים חריגים/אסורים ואכיפת כללי שפכי תעשיה.
 
סעיף 10 לכללי איכות שפכים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים (צח"כ ,מוצקים מרחפים חנקן וזרחן ), בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. 
 
עדכון הכללים
לרשותכם מצורף קישור לאתר רשות המים.  http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
 

להלן מידע על תכנית הדיגום לשנים 2019-2020

לצפייה באישור ממשלתי לתכנית הניטור 2019-2020