איכות המים - חצי שנתי

 
דוח חצי שנתי שני לכל שנה מגולם בדוחות השנתיים. ראו פרק  איכות מים דוח שנים קודמות