חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

שפכי תעשיה

ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)


בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב שעודכנו ב- 1/7/14(להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום ירושלים .  לקובץ התקנות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,  2014- תשע"ד.

תכנית הדיגום והניטור אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז ירושלים. לצפייה בתכנית העדכנית, לחץ כאן. 

מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

החברה התחילה ביישום תכנית הניטור בשנת 2012. שפכי בתי העסק בתחום ירושלים , אבו גוש , ומבשרת ציון  ידגמו וינוטרו בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק. 

סעיף 10 לכללי איכות שפכים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים (צח"כ ,מוצקים מרחפים חנקן וזרחן), בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. 

טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים על פי הכללים יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום .

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), התשע"א- 2011 (להלן : "כללי התעריפים").
כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון), התשע"ד -2013.

במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.